សូមចុចមើលវីដេអូណែនាំខាងក្រោមដើម្បីអោយបានយល់

1. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #1

2. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #2

3. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #3

4. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #4

5. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #5

6. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #6

7. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #7

8. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #8

9. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #9

10. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #10

11. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #11

12. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #12

13. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #13

14. វិធីដឹកនាំជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យ – How to lead a life #14

មេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគួរតែរៀន- រៀនរកថវិការក្រៅម៉ោងជាមួយ Youtube នៅពេលដែលអ្នកទំនេរ!

លទ្ធផលរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់រកលុយបានតាមអនឡាញ

សូមចុចមើលវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីរៀនជាមួយលោកគ្រូ

គិតថាចង់រៀនផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូ FREE 3 ម៉ោងមែនទេ?

តេមកកក់កៅអីដើម្បីរៀន 017 605 001 / 096 820 9999

វគ្គសិក្សានេះមានរៀននៅថ្ងៃ សៅរ៍នេះតែម្តង!

Your Name:
Your Phone Number:
Phnom Penh or Provice: