សូមទោសជាមុន​បើសិនជាសៀវភៅមួយនេះ មានការខ្វះខាត រឺ ខុសពាក្យច្រើនក្តី ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នក​និពន្ធសៀវភៅពូកែអ្វីនោះទេ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំជឿជាក់ថាវា​​ ពិតជាជួយបងប្អូន បានខ្លះក្នុងការគិត ក៏ដូចជាការចុះដៃធ្វើ។​ សូមមេត្តាចុចលើរូបសៀវភៅខាងក្រោម​ដើម្បីមើល​វា!

ebook-copy-594x1024