ដាច់ខាតត្រូវតែមើលវីដេអូណែនាំនេះអោយចប់សិនមុនបងប្អូនមើលមេរៀន បើមិនដូច្នេះទេ បងប្អូនមិនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឡើយ

សូមចុចតាមលីងខាងក្រោមដើម្បីមើលមេរៀន មេរៀនខាងក្រោម នេះអាចមើលច្បាស់សំរាប់តែអ្នកប្រើ Computer តែប៉ុណ្ណោះ

1. How Set Up Domain & Hosting

2. Understanding Post & Page

3. Understanding Tools

4. Understanding Website Menu

5. Understanding Website Widget

6. Understanding Image Widget

7. Understanding Video

8. Changing Website Template

9. Install Plug-Ins

សូមតេ 017 605 001 / 096 820 9999 ដើម្បីទិញ Domain Name និង Hosting ($50)!

1.     Domain & Hosting 6.     Organize Widget
2.     How to Set Up Website 7.     Putting Image on Widget
3.     Understanding Posts & Pages 8.     Posting Video
4.     Understanding Tools 9.     Changing Theme
5.     Understanding Menus 10.    Installing Plus-In

មេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគួរតែរៀន- រៀនរកថវិការក្រៅម៉ោងជាមួយ Youtube នៅពេលដែលអ្នកទំនេរ!

សំរាប់អ្នកចង់រៀនវគ្គលំអិតសូមទំនាក់ទំនង: 017 605 001 / 096 820 9999 (Call From: 10 am to 5 pm only)