ដាច់ខាតត្រូវតែមើលវីដេអូណែនាំនេះអោយចប់សិនមុនបងប្អូនមើលមេរៀន បើមិនដូច្នេះទេ បងប្អូនមិនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឡើយ

សូមចុចតាមលីងខាងក្រោមមួយៗដើម្បីមើលមេរៀន

1. Sale Introduction
2. What is Value
3. Sale is My Life
4. Know Your Product Well
5. Keep on Networking
6. Take Care Your Old Client
7. Be a Good Listener
8. Sell Only What Customer Needs
9. Don’t Blame Anyone or Things
10. Learn From Expert
11. Offer a Lot of Value
12. No Means Not Yet or Not Right Now
13. Benefits from Obstacles
14. Make Yourself Productive
15. Sale Master Plan… Continue
16. Sale Master Plan… Continue
17. Sale Master Plan… Continue
18. Sale Master Plan… Continue
19. Sale Master Plan… Continue
20. Sale Master Plan… Continue
21. Sale Master Plan… Continue
22. Sale Master Plan… Continue
23. Sale Master Plan… Continue
24. Sale Master Plan… Continue
25. Sale Master Plan… Continue
26. Sale Master Plan… Continue
27. Sale Master Plan… Continue
28. Sale Master Plan… Continue
29. Sale Master Plan… Continue
30. Sale Master Plan… Continue
31. Sale Master Plan… Continue
32. Sale Master Plan… Continue
33. Sale Master Plan… Continue

មេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគួរតែរៀន- រៀនរកថវិការក្រៅម៉ោង ជាមួយ Youtube នៅពេលដែលអ្នកទំនេរ!

សំរាប់អ្នកចង់រៀនវគ្គលំអិតសូមទំនាក់ទំនង: 017 605 001 / 096 820 9999 (Call From: 10 am to 5 pm only)