ដាច់ខាតត្រូវតែមើលវីដេអូណែនាំនេះអោយចប់សិនមុនបងប្អូនមើលមេរៀន បើមិនដូច្នេះទេ បងប្អូនមិនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ឡើយ

សូមចុចតាមលីងខាងក្រោមដើម្បីមើលមេរៀន មេរៀនខាងក្រោម នេះអាចមើលច្បាស់សំរាប់តែអ្នកប្រើ Computer តែប៉ុណ្ណោះ

1. Love What You Do

2. Ability To Fight With Stress

3. Skills & Sales

4. Management & Vision

5. Mission & Value

6. Risk & Responsibility

7. Business Environment 1

8. Business Environment 2

9. Product Life Cycle

10. Targeted Clients

11. Strength & Weakness Question 1

12. Strength & Weakness Question 2

13. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

14. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

15. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

16. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

17. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

18. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

19. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

20. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

21. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

22. Cambodia Business Plan Ideas… Continue

មេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកគួរតែរៀន- រៀនរកថវិការក្រៅម៉ោង ជាមួយ Youtube នៅពេលដែលអ្នកទំនេរ!

សំរាប់អ្នកចង់រៀនវគ្គលំអិតសូមទំនាក់ទំនង: 017 605 001 / 096 820 9999 (Call From: 10 am to 5 pm only)